Bestyrelsen

Lea Peters

Forperson og webmaster.
Tlf.nr. 40776767 
gribskovmalerne@gmail.com

Anne-Marie Pedersen

Kasserer. 

Tlf.nr. 24275325

Anne-Marie.Pedersen@outlook.comBirgit Brandt

Sekretær. Tlf.nr. 22883055 
birgitbrandt@hotmail.com

Hans Christian Mathiesen

Bestyrelsesmedlem
hchmathies@gmail.com

Rikke Uhrskov Heinecke

Bestyrelsesmedlem 

Rikke@heinecke.dk


Ania Czanecka

Karen Lindberg

Revisor.
karen.lindberg@mail.dk


Vedtægter

Sammenslutning af kunstnere fra Gribskov Kommune, stiftet 1952.Foreningens navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er GRIBSKOVMALERNE.      

Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune. Blev stiftet den 11. sept.1952 i Hillerød

Formål

§2. Foreningens formål er at skabe et fællesskab, et udviklende og kreativt miljø for udøvende kunstnere og borgere der er aktive indenfor tegning, akvarelmaling, akryl / oliemaling, skulptur, keramik samt grafik.

Medlemmer og kontingent

§3. Gribskovmalerne optager op til 45 medlemmer.

Medlemskab forudsætter betalt kontingent for året før generalforsamling.

Anmodning om optagelse rettes til formanden. Formanden og bestyrelsen inviterer til censurering med efterfølgende optagelse af nye medlemmer.

Medlemmer kan maks. være passiv i op til 2 år.

§4. Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april og indkaldes pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.  Dog kræves ⅔ af stemmerne ved ændring af vedtægterne – eller evt. opløsning af foreningen.

Der kan gives fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent    

2 Formandens beretning for året.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4 Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer ( formand i ulige år )

7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af suppleanter.

9 Valg af revisor og en suppleant.

10 Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling:   – kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det

Bestyrelsen

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – der vælges endvidere 2 suppleanter. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Formand og 2 best.medl. i ulige år,  de 2 andre best.medl. i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med  formand, næstformand, kasserer og sekretær

Regnskab og tegningsret

§7 Regnskabsåret følges kalenderåret.

§8 Foreningen tegnes af formanden samt kasserer.

§9 Såfremt foreningen opløses tilfalder evt. formue medlemmerne. I givet fald stemmer de fremmødte om de evt. midlers anvendelse.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2022.