Bestyrelse foreningsåret 21-22

Bestyrelsen består af følgende 

Formand og webmaster Lea Peters, tlf.nr. 4077 6767, mail gribskovmalerne@gmail.com

Kasserer Birgit Andersson , tlf.nr. 4051 6021, mail bigger.andersson@outlook.dk

Sekretær Birgit Brandt, tlf.nr. 2288 3055, mail birgitbrandt@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Birthe Larsen, tlf.nr. 2636 8607, mail brthlrsn@gmail.com

Hans Christian Errebo, mail chriserrebo@gmail.com

Rikke Uhrsov Heinecke, mail rikke@heinecke.dk

Suppl. samt revisor Hans Christian Mathiesen, mail hchmathies@gmail.com

Revisorsuppl. Isabelle Strauss, mail isabellestrauss@gmail.com

 

Foreningens kontonr. 1551 8067171

CVR-nr.: 393000060

 

Følg Gribskovmalerne på Facebook og Instagram

Lea Peters, formand og webmaster, tlf.nr. 4077 6767. Mail gribskovmalerne@gmail.com

Birgit Andersson, kasserer, tlf.nr. 4051 6021. Mail bigger.andersson@outlook.dk

Foreningens kontonummer er: 1551 8067171

Birgit Brandt, sekretær, tlf.nr. 2288 3055. Mail birgitbrandt@hotmail.com

Birthe Larsen, bestyrelsesmedlem, tlf.nr. 2636 8607. Mail brthlrsn@gmail.com

Hans Christian Errebo, bestyrelsesmedlem. Mail chriserrebo@gmail.com

Rikke Uhrskov Heinecke. Bestyrelsesmedlem. Mail: Rikke@heinecke.dk

Billede på vej

Billede på vej

Hans Christian Mathiesen, suppleant og revisor. Mail hcmathies@gmail.com

Isabelle Strauss, revisorsuppl. Mail isabellestrauss@gmail.com

Vedtægter

Sammenslutning af kunstnere fra Gribskov Kommune, stiftet 1952. 

Foreningens navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er GRIBSKOVMALERNE.       

Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune. Blev stiftet den 11. sept.1952 i Hillerød

Formål

§2. Foreningens formål er at skabe et fællesskab, et udviklende og kreativt miljø for udøvende kunstnere og borgere der er aktive indenfor tegning, akvarelmaling, akryl / oliemaling, skulptur, keramik samt grafik.

Medlemmer og kontingent

§3. Gribskovmalerne optager op til 45 medlemmer.

Medlemskab forudsætter betalt kontingent for året før generalforsamling.

Anmodning om optagelse rettes til formanden. Formanden og bestyrelsen inviterer til censurering med efterfølgende optagelse af nye medlemmer.

Medlemmer kan max være passive i op til 2 år.

§4. Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april og indkaldes pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.  Dog kræves ⅔ af stemmerne ved ændring af vedtægterne – eller evt. opløsning af foreningen.

Der kan gives fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent     

2 Formandens beretning for året.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4 Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer ( formand i ulige år )

7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af suppleanter.

9 Valg af revisor og en suppleant.

10 Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling:   – kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det

Bestyrelsen

§6  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – der vælges endvidere 2 suppleanter. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Formand og 2 best.medl. i ulige år,  de 2 andre best.medl. i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med  formand, næstformand, kasserer og sekretær

Regnskab og tegningsret

§7 Regnskabsåret følges kalenderåret.

§8 Foreningen tegnes af formanden samt kasserer.

§9 Såfremt foreningen opløses tilfalder evt formue medlemmerne. I givet fald stemmer de fremmødte om de evt. midlers anvendelse.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2022.

 

Del siden