Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen for foreningsåret 2017-2018

Formand  Katrine Pommer   27578296   katpommer@hotmail.com

Kasserer  Birgit Andersson   40516021   bigger.andersson@outlook.dk

Sekretær  Birgit Brandt  22883044  birgitbrandt@hotmail.com

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Samantha Lee  50711122  samanthalee@mail.dk

Pia Falck Pape  50575073  piafalck@gmail.com

 

Suppleanter

Annie Cornier  23341254  Cornier@mail.dk

Hans Chr. Mathiesen     hcmathies@hotmail.com

Carsten Filberth   30314826   carma@filberth-maleri.dk

 

Revisor  Karsten Duus 40627557  karsten@duus.dk

Revisorsuppleant  Mona Jahn 44958843   mona.jahn@mail.tele.dk

Webmaster  Karsten Duus  40627557  karsten@duus.dk

 

 

Vedtægter for Gribskovmalerne

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. september 2010.

  1.   Foreningens navn er,

”Kunstnersammenslutningen Gribskovmalerne”.

  1.  Hjemstedet er Gribskov Kommune.

Foreningen blev stiftet 11. september 1952 i Hillerød.

  1.  Gribskovmalerne optager op til 45 aktive medlemmer. I takt med at medlemmer

forlader Gribskovmalerne, kan der optages nye medlemmer.

Medlemskab forudsætter betaling af det årlige kontingent.

I specielle tilfælde kan bestyrelsen efter forudgående ansøgning give dispensation til at holde en pause, uden at en ny optagelsesvurdering er nødvendig.

Anmodning om optagelse rettes til formanden. Formanden og bestyrelsen inviterer til en vurdering, hvor kvaliteten af de fremviste værker afgør hvem, der kan tilbydes optagelse i Gribskovmalerne.

  1.  Formålet er at skabe et udviklende og kreativt miljø for udøvende kunstnere.

Det indebærer bl.a. studier, ekskursioner, billedevalueringer og udstillinger.

Formålet skal understøttes ved at informere omgivelserne om Gribskovmalerne.

  1.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter.

Bestyrelsen og suppleanterne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Der vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig

selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

  1.  Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, indkaldes via mail eller ved brev med mindst 14 dages varsel.

    Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

    Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den årlige efterårsudstilling.

    Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kassererens forelæggelse af revideret regnskab og budget.

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Fastsættelse af medlemskontingent

Eventuelt

  1.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Hvert medlem kan repræsentere en fuldmagt.

Forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.

Opfyldes disse krav ikke, kan der indkaldes til en ny generalforsamling senest 14 dage efter og beslutningen kan da tages med almindeligt stemmeflertal.

  1.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 2/3 af medlemmerne forlanger det
  2.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  3. Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling stemmer for det.

I givet fald stemmer de fremmødte medlemmer om evt. midlers anvendelse.