Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen for foreningsåret 2020-21

Formand og webmaster Lea Peters   40776767   gribskovmalerne@gmail.com

Kasserer  Birgit Andersson   40516021   bigger.andersson@outlook.dk

Sekretær  Birgit Brandt  22883044  birgitbrandt@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Larsen 2636 8607  brthlrsn@gmail.com

Peter Witt  2720 1865  peterwittcarlsen@gmail.com

Suppleanter

Hans Christian Errebo  chriserrebo@gmail.com

Hans Chr. Mathiesen     hcmathies@gmail.com


Revisor Hans Chr. Mathiesen     hcmathies@hotmail.com

Revisorsuppleant  Isabelle Strauss   isabellestraus@gmail.com

Vedtægter for Gribskovmalerne

  • Sammenslutning af kunstnere fra Gribskov Kommune, stiftet 1952. 

Foreningens navn – hjemsted – formål:

  • §1. Foreningens navn er GRIBSKOVMALERNE.       Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune. Blev stiftet den 11. sept.1952 i Hillerød
  • §2. Foreningens formål er at skabe et fællesskab, et udviklende og kreativt miljø for udøvende kunstnere og borgere der er aktive indenfor tegning, akvarelmaling, akryl / oliemaling, skulptur, keramik samt grafik.

Medlemmer og kontingent

  • §3. Gribskovmalerne optager op til 45 medlemmer.

Medlemskab forudsætter betalt kontingent for året før generalforsamling.

Anmodning om optagelse rettes til formanden. Formanden og bestyrelsen inviterer til censurering med efterfølgende optagelse af nye medlemmer.

Medlemmer kan max være passive i op til 2 år.

  • §4. Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

  • §5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år  inden 1.april og indkaldes pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i det netop afsluttede regnskabsår.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.  Dog kræves ⅔ af stemmerne ved ændring af vedtægterne – eller evt. opløsning af foreningen.

Der kan gives fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent     

2 Formandens beretning for året.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4 Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer.

5 Fastsættelse af kontingent.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer ( formand i ulige år )

7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af suppleanter.

9 Valg af revisor og en suppleant.

10 Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling:   – kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det

Bestyrelsen:

  • §6  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – der vælges endvidere 2 suppleanter. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Formand og 2 best.medl. i ulige år,  de 2 andre best.medl. i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med  formand, næstformand, kasserer og sekretær

Regnskab og tegningsret

  • §7 Regnskabsåret følges kalenderåret.
  • §8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
  • §9 Såfremt foreningen opløses tilfalder evt formue medlemmerne. I givet fald stemmer de fremmødte om de evt. midlers anvendelse.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 14.september 2018.